Konfidencialitātes politika
Jūsu datu privātuma un konfidencialitātes ievērošana mums ir ļoti svarīga, tāpēc esam izstrādājuši savu Konfidencialitātes Politiku, kas nosaka, kādā veidā mēs izmantojam un glabājam Jūsu datus. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu konfidencialitātes ievērošanas noteikumiem un ziņojiet mums, ja rodas kādi jautājumi.

Personas datu ievākšana un izmantošana

Ar personas datiem tiek saprasta tāda informācija, kas var tikt izmantota, lai identificētu kādu personu vai sazinātos ar to. Mēs varam lūgt Jums šādu informāciju jebkurā brīdī, kad sazināties ar mums. Tālāk izskaidrots, kāda veida informāciju mēs varam lūgt no Jums un kāpēc mums tā ir nepieciešama.

Kādus personas datus mēs ievācam

Kad Jūs mūsu interneta vietnē atstājat lūgumu sazināties ar Jums, sazināšanās nolūkos mums ir nepieciešams Jūsu vārds, telefona numurs, e-pasta adrese u.tml.

Kā mēs izmantojam Jūsu personas datus

Jūsu personas datu pieejamība ļauj mums sazināties ar Jums un informēt par unikāliem piedāvājumiem, akcijām, tuvākajiem pasākumiem un notikumiem. Dažkārt mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu svarīgu informāciju vai paziņojumus. Tāpat mēs varam izmantot Jūsu personas datus dažādām iekšējām uzņēmuma vajadzībām, piemēram, audita veikšanai, datu analīzei, pētījumiem par mūsu pakalpojumu kvalitāti un to uzlabošanas iespējām, tāpat arī lai sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus par mūsu pakalpojumu izmantošanu. Ja Jūs piedalāties konkursā, balvu izlozē vai līdzīgā reklāmas pasākumā, mēs varam izmantot Jūsu personas datus attiecīgā pasākuma realizēšanā.

Datu izpaušana trešajām personām

Mēs neizpaužam no Jums saņemto informāciju trešajām personām.

Izņēmuma gadījumi

Nepieciešamības gadījumā mēs varam izpaust Jūsu personas datus trešajām personām, piemēram, ja saskaņā ar valsts likumdošanu to pieprasa izmeklēšanas un tiesvedības iestādes. Mēs tāpat varam izpaust Jūsu datus, ja konstatējam, ka tas nepieciešams sabiedriskās drošības un likumdošanas ievērošanas nolūkos.

Uzņēmuma reorganizācijas, apvienošanas vai pārdošanas gadījumā mēs varam nodot Jūsu datus tālāk attiecīgajai trešajai personai, mūsu tiesību pārņēmējam.

Personas datu aizsardzība

Mēs veicam likumdošanai atbilstošus administratīvus, tehniskus un fiziskus datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personas datus no zuduma, zādzībām, ļaunprātīgas izmantošanas, neatļautas piekļuves tiem, izpaušanas trešajām personām, pārveidošanas vai iznīcināšanas.

Konfidencialitātes ievērošana uzņēmumā

Lai pārliecinātos, ka Jūsu personas dati ir drošībā, mēs regulāri informējam savus darbiniekus par uzņēmuma Konfidencialitātes Politiku un datu aizsardzības likumdošanu, kā arī rūpīgi sekojam šo normu ievērošanai.

Mācīties London Gates